1609231104 เข้าชม : 152 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดสำหรับชาวตลาด   ณ    ตลาดชุมชนบ้านต้าย    ตำบลโพนจาน   อำเภอโพนสวรรค์   จังหวัดนครพนม