1609231104 เข้าชม : 21 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดสำหรับชาวตลาด   ณ    ตลาดชุมชนบ้านต้าย    ตำบลโพนจาน   อำเภอโพนสวรรค์   จังหวัดนครพนม

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 20 ครั้ง )
เข้าชม : 20 ครั้ง )
เข้าชม : 29 ครั้ง )
เข้าชม : 24 ครั้ง )