1608797010 เข้าชม : 159 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

เดิอนพฤศจิกายน  2563  นางรุ้งลาวัลย์  ทุ่มโมง  บรรณารักษ์ฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดประชาชนอำเภอโพนสวรรค์