1608797010 เข้าชม : 29 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

เดิอนพฤศจิกายน  2563  นางรุ้งลาวัลย์  ทุ่มโมง  บรรณารักษ์ฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดประชาชนอำเภอโพนสวรรค์ 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 20 ครั้ง )
เข้าชม : 20 ครั้ง )
เข้าชม : 29 ครั้ง )
เข้าชม : 24 ครั้ง )