1561706647 เข้าชม : 139 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและประชาธิปไตย  ห่างไกลยาเสพติด  ณ  ห้องประชุม กศน.อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 29 ครั้ง )
เข้าชม : 25 ครั้ง )