1561706647 เข้าชม : 267 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและประชาธิปไตย  ห่างไกลยาเสพติด  ณ  ห้องประชุม กศน.อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม