1559115524 เข้าชม : 140 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ได้รับมอบหมายจาก นางรัชนีกร   บุโพธิ์   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์  ให้ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ตำบล   บรรณารักษ์ฯ และครูผู้สอนคนพิการ  เข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด  ณ  ศาลาการเปรียญวัดแสงธรรมจันทฤกษ์ชมพู  บ้านโนนอุดม  หมู่ 8  ตำบลโพนบก  อำเภอโพนสวรรค์   จังหวัดนครพนม

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 29 ครั้ง )
เข้าชม : 25 ครั้ง )