1544514458 เข้าชม : 125 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

นางสาวรุ้งลาวัลย์  เทพกรรณ ตำแหน่ง บรรณารักษ์  กศน.อำเภอโพนสวรรค์ ได้รับมอบหมายจาก นางรัชนีกร  บุโพธิ์           ผอ.กศน.อำเภอโพนสวรรค์ ให้เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานพัฒนาห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0  สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม  เพื่อพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดให้มีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงานบริการห้องสมุดประชาชน  ระหว่างวันที่ 10 -14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม