1544518866 เข้าชม : 464 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 22 พฤศจิกายน  2561 นางสาวรุ้งลาวัลย์   เทพกรรณ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ กศน.อำเภอโพนสวรรค์  ได้รับมอบหมายจาก นางรัชนีกร  บุโพธิ์  ผอ.กศน.อำเภอโพนสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด  เพื่อหมุนเวียนหนังสือ สื่อ ให้บริการแก่ประชาชนอำเภอโพนสวรรค์ที่มาจับจ่ายตลาดสด  และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เช่น  การทำกระทง  ภาพวาดระบายสีสำหรับเด็ก  ฯลฯ

ห้องสมุดชาวตลาดอื่นๆ